Уншиж байна...
  • Баянгол дүүрэг. Кюкшү цамхаг, 6н давхар.
  • +976 91112896

Маркетингийн судалгааны тухай

Судалгааны мөн чанар юунд оршдог вэ гэвэл судалгаанд хамрагдаж буй аливаа субъектив болон объектив зүйлсийн тухайн нөхцөл байдал буюу агуулгын ерөнхий хүрээгээр тухайн агуулгыг тодорхойлох, мөн чанарыг нь хамаарлын болон ерөнхий үзүүлэлтүүдийн харьцуулсан шинжилгээгээр дүгнэхэд оршдог билээ. Үүнд шинжлэх ухааны нэгтгэн дүгнэх, задлан шинжлэх, цаг хугацааны хүчин зүйлс, бусад нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн хамаарлыг тодорхойлох аргуудыг ашиглаж тайлбарлах ёстой. Зүй нь борлуулалт буурсан шалтгаанд маш олон хүчин зүйлс нөлөөлдөг, тухайн нөхцөл байдал, агуулгын ерөнхий хүрээнээс хамаарч тухайн агуулга ижил хэлбэртэй ч өөр утгатай байх, тухайн нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн эрэмбэ дараа, цаг хугацааны нөлөөлөл, гадаад болон дотоод хүчин зүйлсийг нарийвчлан дүгнэх хэрэгтэй. Мөн судалгааныхаа мөн чанарыг ойлгох, захиалагч, гүйцэтгэгч хоёр нэг ойлголттой болох нь нэн тэргүүний асуудал бөгөөд үүний тулд ойлголтын зөрүүгээ арилгахын тулд таамаглал дэвшүүлэхдээ тухайн байгууллагын асуудлуудыг нэгтгэн дүгнэх замаар нэгдсэн нэг ойлголтонд хүрч асуудлаа тодорхойлох шаардлагатай. Үүний явцад аяндаа судалгааны ажлын ажилбарууд буюу задлан шинжлэх замаар тухайн асуудлуудыг бүхий л зүйлсийг эд эс бүрээр нь задлаж судалгааны арга, аргачлал, түүвэр зэрэг тодорхойлогдох учиртай. Үүний дараа түүнд шаардлагатай төсөв, цаг хугацаа, хүний нөөц зэрэг нөөцүүдээ тодорхойлж судалгааны ажил хийхэд бэлэн болдог.

Борлуулалт бол азаар биш харин цэвэр арга хэрэгсэл техник юм.

0

Борлуулсан ҮХХ

2010

Үүсгэн байгуулагдсан.

8

Маркетингийн төлөвлөгөө

0